Skip to content

REGULAMIN SERWISÓW INTERNETOWYCH :
www.ekspresywarszawa.plwww.kawawarszawa.plwww.cavena.plwww.kawaherbataja.pl

I Definicje

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie za pomocą wybranego przez siebie serwisu internetowego.
 2. Lista serwisów internetowych o których mowa w p. 1 :

           www.ekspresywarszawa.pl
           www.kawawarszawa.pl
           www.cavena.pl
           www.kawaherbataja.pl

 1. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 2. Administrator to: Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy F.Kawy 30/34
 3. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Cavena s.c. za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić oferowane przez nią produkty i usługi.
 4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 5. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
 6. Administrator Danych Osobowych to Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy F.Kawy 30/34, gdzie Cavena s.c. wyznacza Inspektora Danych osobowych : Zdzisław Strzeżysz , e-mail : zdzislaw@cavena.pl adres : ul. Warszawska 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
 7. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Cavena s.c.

II Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy w szczególności na stronach internetowych opisanych w Dział I p.1, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Administratora na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 1. Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.
 2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta Administrator może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 3. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Klienta albo Klient podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Administratora.
 4. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych dostępowych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Administratora na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Administrator ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Administrator ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Klientem a Administratorem uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Administrator ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
  – opisanych w punkcie III Regulaminu
  – awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  – wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Administrator nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 3. Administrator zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Administrator potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji odsyłając Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Administratora jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 20% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy, płatność poprzez sieć internet lub płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT.
 2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet Administrator przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 3. W przypadku, gdy Administrator anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialny jest Administrator, zwrot płatności nastąpi w siedzibie Biura Handlowego zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Systemu Płatności.
 5. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 6. Administrator wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 7. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Administratora za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Administratora, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Administrator przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem nie dłużej niż zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Administratora o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych od momentu obopólnego odstąpienia od umowy.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Administratora niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres kontakt@cavena.pl lub pisemnej na adres siedziby : Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz, ul. F.Kawy 34/30, 01-496 Warszawa, lub adres Biura Handlowego : ul. Warszawska 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Administrator wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych, która jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy F.Kawy 30/34, gdzie Cavena s.c. wyznacza Inspektora Danych osobowych :Zdzisław Strzeżysz , e-mail : zdzislaw@cavena.pl
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.
 4. Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Wyznaczony został Inspektor Ochron Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: Zdzisław Strzeżysz , e-mail : zdzislaw@cavena.pl
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisów Internetowych opisanych w Dział I p.2. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
 8. Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego, np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.
 9. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisów Internetowych.
 10. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
 11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
 12. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XI Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy

Administrator Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz
Stan na 25-05-2018

Cavena

Każdego dnia ten wyśmienity napar, zwany czarnym złotem, towarzyszy człowiekowi w jego życiu, inspiruje, pobudza, dodaje sił i energii, poprawia koncentracje.

xPFRP20PolskiP20FunduszP20RozwojuP20AM-02.jpg.pagespeed.ic_.XmAXQQ1K_0

Serwis/Biuro/Sklep/Magazyn

ul. Warszawska 3,

05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Warszawa Bemowo

biuro@cavena.pl

22 620 20 03,  505 055 792

Godziny otwarcia

Pon – Pt: 08:00 – 16:00
Sob – Ndz: Nieczynne

Biuro handlowe i Serwis

505 055 792

Dane do faktury

Cavena s.c. Piotr Strzeżysz, Zdzisław Strzeżysz

ul. F.Kawy 34/30,

01-496 Warszawa,

NIP 522-26-84-697